เส้นทางการสอบปลัดอำเภอ ‘คุณบุหลัน’ ปลัดสาววั ย 28 ปี กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่าย

กลายเป็นที่ฮือฮาของชาวโซเชียล เมื่อเพจปลัดอำเภอพั นธุ์เ ห ล็ก เพจเฟซบุ๊กที่มักจะนำเสนอ

เรื่องการทำงานของปลัดอำเภอทั่วประเทศ และในคราวนี้ก็ได้แชร์เรื่องราวของปลัดอำเภอสาวสุดน่ารัก

อย่ างบุหลัน บุญรักษ์ ตั้งแต่แ ร งบันด าลใจ การเตรียมตัว รวมถึงการทำงานในอาชี พ ทำให้เธอได้รับความสนใจ

จากชาวเน็ตเป็นอย่ างมาก หลัน-บุหลัน บุญรักษ์ เป็นปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เธอเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิด ปัจจุบันอายุ 28 ปี เธอจบการศึกษา ศิลปศ าสตรบัณฑิต

เ กี ย รตินิยมอั นดั บ 1 จากสาขารัฐประศ าสนศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศ าสตร์และสังคมศ าสตร์ มหาวิทย าลัยขอนแก่น

ทั้งนี้แ ร งบันด าลใจในการมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอของบุหลันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เธอยังเรียนในมหาวิทย าลัย

ในตอนนั้นจะมีกลุ่มวิช าที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานภาครัฐ การคิดนโยบ าย การบริห ารงานองค์กร

หลังจากที่เธอได้ศึกษาก็รู้สึกว่าอย ากจะรับราชการทั้งยังตรงกับความรู้ที่ได้เรียนมาและยังมีกิจก ร ร ม

ที่ให้รุ่นพี่สาขาฯ ที่เรียนจบไปแล้วมาแนะแนวรุ่นน้อง พี่ ๆ หลายคนที่เป็นปลัดอำเภอก็ได้มาแนะแนวพูดคุย

ให้ความรู้ในเรื่องของการทำงาน เลยสนใจและอยากศึกษาการทำงานของอาชี พนี้ ทั้งยังรู้สึกว่าอาชี พนี้

ได้ทำงานหลากหลายไม่ได้นั่งทำงานในสำนักงานอย่ างเดียว มีการลงพื้นที่ การทำงานร่วมกับผู้นำชุมช น

รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ต้องสนุก ท้าทายความสามารถ ทำให้เธอตั ดสินใจที่จะสอบป ลั ดอำเภอ

ด้านการเตรียมตัวเพื่อว่ารับตำแหน่งปลัดอำเภอนั้น เธอใช้ระยะเวลานานพอสมควรตั้งแต่ที่ทราบข่าวว่าจะมีการเปิดสอบ

ซื้อหนังสือจากติวเตอร์หลายท่านและก็อ่านพรบ.ตัวเต็ม ตัวสรุปสาระสำคัญ ทำข้อสอบ รวมถึงจัดตาราง

การอ่านหนังสือไว้ ซึ่งเธอยอมรับเลยว่าเธอไม่เคยต้องอ่านหนังสือมากขนาดนี้มาก่อนเธอกล่าวว่า

การมีวินัยจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก พอใกล้ช่วงโ ค้ งสุดท้ายของการสอบเลยค่อนข้างทุ่มเทเป็นพิเ ศ ษ

ทั้งยังออกกำลังก ายเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ เธอกล่าวว่าปลัดอำเภอคือผู้ช่วย

เหลือนายอำเภอ มีภารกิจสำคัญในการดูแลทุ กข์สุ ขของประช าช น นอกจากการช่วยเหลือตามภารกิจ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ซึ่งในฐานะปลัดอำเภอประจำตำบลต้องสามารถให้ความช่วยเหลือ

เป็นที่ปรึกษา และประส านเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งการทำงานของเธอในทุกวันนี้คือ

“การทำให้ประช าช นทุ กข์น้อยลง สุ ขมากขึ้น” ประโยคดังกล่าวทำให้เธอรู้สกว่าไม่ใช่เป็นการบอกให้เราแ บ กรับ

ภารกิจและข จั ดปั ญหาทั้งหมดที่มีไปในทันที แต่เป็นการค่อยๆเรียนรู้และแก้ไขปั ญหาให้เบาบางลง

พราะปั ญหาของประช าช นมีหลากหลายและต้องยอมรับว่าไม่มีพื้นที่ใดไม่มีปั ญหา อยู่ที่จะมากจะน้อย

แ ต กต่างกันไป แต่สำคัญคือเราต้องให้ความช่วยเหลือทุ กคนทุ กเมื่อก่อนสอบปลัดได้ทำงานอะไรมาบ้าง

นักบริหารทรัพย ากรมนุษย์และฝึกอบรม โ ร งพย าบาลเอกช น และพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเ ค ร าะห์

นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาแ ร งบันด าลใจในการมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ

ต้องย้อนกลับไปตอนเรียนมหาวิทย าลัย ในการเรียนจะมีกลุ่มวิช าที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานภาครัฐ

การคิดนโยบ าย การบริห ารงานองค์กร ซึ่งได้เรียนได้ศึกษาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอย ากรับราชการซึ่งตรงกับความรู้

ที่ได้เรียนมา ประกอบกับจะมีกิจ ก ร ร มที่ให้รุ่นพี่สาขาฯ ที่เรียนจบไปแล้วมาแนะแนวรุ่นน้อง ซึ่งจะมีรุ่นพี่ที่เป็นปลัดอำเภอ

หลายๆคนมาแนะแนว พูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการทำงาน เลยสนใจและอยากศึกษาการทำงานของอาชี พนี้

พอได้ศึกษาคร่าวๆ ก็รู้สึกว่าเป็นอาชี พที่ทำงานหลากหลาย ไม่ได้นั่งทำงานในสำนักงานอย่ างเดียวมีการลงพื้นที่

การทำงานร่วมกับผู้นำชุมช น รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ต้องสนุก ท้าทายความสามารถ เลยตั ดสินใจที่จะสอบปลัดอำเภอ

Related posts

Leave a Comment