‘แม่ชีใจบุญ’ ยอมลำบ าก ขนผักผลไม้ขาย เพื่อช่วยโ คกระบื อ 1,500 ตัว

‘แม่ชีใจบุญ’ ยอมลำบ าก ขนผักผลไม้ขาย เพื่อช่วยโ คกระบื อ 1,500 ตัว

 

ซึ่งล่ าสุดทางแม่ชีท่านนี้ได้นำ ผักผลไม้ มาประก าศขาย เพื่อเป็นค่าอาห าร และค่าย า ให้กับสั ตว์ต่างๆ ในความดูแลโดย ระบุว่า

มีของมาขาย ช่วยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโ ค กระบื อ 1,500 ตัว ให้ร อ ดผ่านไปได้ ส้มสายน้ำผึ้งที่ส่งไป ลูกใหญ่หมด

ชดเชยไปให้นะคะ ส่งผิดพล าดต้องขออภั ยค่ะ มือใหม่ ส่งข าดทักท้วงมาได้ ส่งคืนให้อีกรอบ ผลไม้ที่สั่งได้ไม่พร้อมกัน

กระเทียมแห้ง ตั ดแต่งแล้ว กิโลกรัมละ 69 บ. หอมแดง ตั ดแต่งแล้ว กิโลกรัมละ 39 บ.กระเทียมสดหัวใหญ่ ยังไม่ตัดแต่ง กิโลกรัมละ 59 บ.

หอมแดงสด หัวใหญ่ ไม่ตั ดแต่ง กิโลกรัมละ 35 บ. มะม่วงน้ำด อ กไม้สุ ก กิโลกรัมละ 60 บ.ลำใย ขนาดกลาง กิโลกรัมละ 50 บ.

ส้มสายน้ำผึ้ง เริ่มหมดฤดู มีของมาเย็นนี้รอบสุดท้าย มี เบอร์ 3 ลูกเล็ก หวาน กิโลกรัมละ 45 บ.ส้มสายน้ำผึ้ง เบอร์ 5 ลูกใหญ่

กิโลกรัมละ 75 บ.ส้มสายน้ำผึ้ง เบอร์ 4 กิโลกรัมละ 65 บ.เบอร์ 3 กิโลกรัมละ 60 บ. เบอร์ 2 จิ๋ว กิโลกรัมละ 50 บ. ลำใย

ลูกใหญ่เท่าเหรียญสิบบ. กิโลกรัมละ 70 บ. แจ้งตามจริง ผลไม้ทุกอย่ างช่วงที่ป ลู กฉี ดย าใกล้เก็บ ทิ้ งช่วง 20 วัน

ระยะป ล อ ดภั ย จึงเก็บมาขาย วันนึงถ้าได้ที่รับซื้อผลไม้พอมีทุนเหลือจะ สนับสนุนให้เกษตร ป ลู ก

แล้วห่ อไม่พ่ นป ล อ ดส าร 100% พย าย ามคิดอยู่ค่ะ สั่งทางข้อความสนับสนุนงานของ สวนปั ญอิสสระภาพ

หยุดพ ร าก หยุดฆ่ า เท่ากับเลิกกินเ นื้ อสั ตว์กันนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

Related posts

Leave a Comment