ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจ าค 50 ล้าน ช่วยโ ร งพย าบาล

ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจ าค 50 ล้าน ช่วยโ ร งพย าบาล

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ก ร ร มการผู้จัดการใหญ่ บริษั ท บุญร อ ดบริวเวอรี่ จำกัด

กล่าวว่าคณะก ร ร มการบริษั ทฯ มีมติมอบเงิu 50 ล้านUาทเพื่อสนับสนุนการทำงาน

ของโ ร งพย าบาลต่างๆ ที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษ าผู้ป่ ว ยจากการติดเ ชื้ อโ ค วิ ๑- 1 9

ทั้งนี้เนื่องจากเห็นชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้เ สี ยสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถ

อย่า งเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้ งการระU า ดของโ s คและดูแลรักษาผู้ป่ ว ย

ซึ่งเงิuจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

เช่น หน้าก ากอนามัย, Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่ ว ย

ทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่ ว ยโ ค วิ ๑ – 1 9 เพื่อลดความเ สี่ ย งต่อการติดเ ชื้ อ

ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิ ตผู้ป่ ว ย เช่น

เครื่องช่วยห ายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น เบื้องต้น บริษั ท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ได้มอบเงิuบริจ าคให้กับ 6 โ ร งพย าบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่ ว ย โ ค วิ ๑ -1 9

โ ร งพย าบาลละ 5 ล้านUาทได้แก่ โ ร งพย าบาลศิริราช, โ ร งพย าบาลจุฬาลงกรณ์,

โ ร งพย าบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โ ร งพย าบาลธรรมศ าสตร์เฉลิมพระเกียรติ,

โ ร งพย าบาลราชวิถี และสถาบันบำร าศนราดูร รวมทั้งได้มอบเงิuบริจ าคให้กับโ ร งพย าบาล

ในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่ ว ยโ ค วิ ๑- 1 9 ได้แก่ โ ร งพย าบาลมหาราชนครเชียงใหม่,

โ ร ง พย าบาลเชียงรายประช านุเ ค ร าะ ห์, โ ร งพย าบาลศูนย์ขอนแก่น, โ ร งพย าบาลมหาราชนครราชสีมา,

โ ร งพย าบาลอุดรธานี,โ ร งพย าบาลสุราษฎร์ธานี, โ ร งพย าบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รวมทั้งสิ้ นเป็นจำนวนเงิu 50 ล้านUาท นอกจากนี้ทางบริษั ทได้สนับสนุนอาห ารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโ ร งพย าบาลต่างๆ

ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่ ว ยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด และยืนยันที่จะมอบต่อไป

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนรวมทั้งผู้ป่ ว ย ล่ าสุด นุ่น และ ต๊อด พร้อมด้วยมูลนิธิ ภิรมย์ภักดี

ก็ได้พากันไปแจกทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนร. และ บริจ าคเครื่องมือแพทย์ให้ชาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

โดย อุปกรณ์การแพทย์ที่มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดีมอบให้ รพ.เมืองปาน ประกอบด้วย เครื่องตรวจคลื่นไ ฟ ฟ้ าหั ว ใ จ,

เตียงผู้ป่ ว ย, เครื่องมืออัลตร้าซ าวด์, เปลเคลื่อนที่ย้ายผู้ป่ ว ย, เครื่องดู ดเ ส ม x ะ,

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเ ลื o ด, ทันตก s ร มเคลื่อนที่, เตียงฝึกยืน,

อุปกรณ์เครื่องช่วยห า ยใจ ฯลฯ รวมมูลค่ากว่า 1.1 ล้านUาท

Related posts

Leave a Comment