ชื่นชม 2สามีภรรย าใจบุญ ทุ่มตังค์เ ฉี ย ดล้าน แจกอาห ารเจฟรีให้ชาวบ้านมาตลอด 20 ปี

ชื่นชม 2สามีภรรย าใจบุญ ทุ่มตังค์เ ฉี ย ดล้าน แจกอาห ารเจฟรีให้ชาวบ้านมาตลอด 20 ปี

สองสามีภรรย าพร้อมเพื่อนๆ “ทุ่มตังค์เ ฉี ย ด ล.” แจกอาหารเจฟรีให้ชาวบ้านตลอด 20 ปีเป็นที่น่าชื่นชมอย่ างมาก

สำหรับเศรษฐีใจบุญที่พร้อมใจชวนกันทำความดี แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุ ษย์ รวมตัวกันค วั กกระเป๋าปีละเ ฉี ย ด ล้ า น

แจกอาหารเจฟรีให้กับชาวบ้าน โดยทำแบบนี้มานานกว่า 20 ปี แล้ว เผยเข้าใจถึงความลำบ ากอย่ างถ่ อ งแท้

ว่าท ร ม า นเพียงใด ย ามที่ตนมีก็อย ากจะแบ่งปัน สองสามีภรรย าเศรษฐีใจบุญ “คุณคเณศ ชินธนกิจ” และ

“คุณจิ ตรภรณ์ชินธนกิจ” เจ้าของร้านชลบุรีโชคถาวรจำหน่ายย างรถยนต์ และห ล่ อ ด อ กย าง

ตั้งอยู่ริมถนนสายเ ศ รษ ฐกิจ อ.เมือง จ.ชลบุรี ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ทำอาหารเจแจกฟรีให้กับประช าช น

มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงชาย เด็ก หรือคนช ร า โดยจะแจกตลอดระยะเวลา 10 วัน โดยคุณ คเณศ เผยว่า

จุดเริ่มต้นของการแจกอาหารเจฟรี มาจาก “บรรพบุรุษครอบครัวผมเดินทางมาอยู่ในเมืองไทยห อ บเสื่อผืนหมอนใบ

มาจากประเทศจีน ชีวิ ตย ากลำบ ากมากเตี่ยต้องทำงานเป็นจั บกังพี่น้องทุกคนรวมทั้งผมต้องอดมื้อกินมื้อ

ย ามว่างจากเรียนหนังสือต้องเดินเท้าเปล่าไปขายขนมปั ง-ขายไอติมตั ดราคาแท่งละเพียง 1 สลึ ง

จึงเข้าใจถ่ อ งแท้ว่าย ามอ ด-ย ามลำบ ากมันท ร ม า นเพียงใด แต่ถึงจะจ นจะลำบ ากอย่ างไรเตี่ยก็ยังคงสอนบุ ต รๆ

ทุกคนเสมอว่าจนได้แต่ห้ามค ด โ ก ง เอาเปรียบใครเด็ดข าด และให้มีน้ำใจเป็นคนดี เมื่อย ามเหลือก็แบ่งปัน

เท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งบริจ าคตังค์สร้างตึ กให้กับโ ร งพย าบาลชลบุรีทำบุญ-ทำทาน-บริจ าคทรั พย์สิ่งของ

ให้กับผู้ย ากไ ร้อย่ างสม่ำเสมอ ส่วนการแจกอาหารให้กับชาวบ้านครอบครัวทำเช่นนี้มานานกว่า 20 ปีแล้ว

ตนจะเป็นคนตื่นมาหุงข้าวอบเ ผื อ ก ด้วยตัวเอง ส่วนภรรย าจะ ออกไปจ่ายตลาดเลือกแต่ของดีๆ มาทำอาหารเจ

ด้วยตัวเองเช่นกัน เพราะคิดว่าหากจะทำให้คนได้กินต้องให้เขาได้กินของอร่อย-ของดี รวมรายจ่ายตลอด 10 วัน

ของการกินเจที่ผ่านมาประมาณ 7 แสนบ. ทั้งนี้ก็มีเพื่อนๆ มาร่วมบุญ ร่วมแ ร งตามกำลังศรั ทธ าด้วย การแจกอาหารเจ

จะมีให้ทั้งทานที่จุดแจก และให้ใส่ถุงกลับบ้าน อาหารที่ทำแจกก็มีหลากหลาย อาทิ ข้าวมันไ ก่เจ ต้มจืด

ผัดผัก แกงส้ม ต้มยำ ก๋วยจั๊บ แกงเ ลี ย ง แกงลาว ผัดกระเพรา ของหวาน น้ำดื่มรวมกว่า 20 อย่ าง

“ความดีที่ทำทุกวันนี้ ในทางความเ ชื่ อของคนเ ชื้ อสายจีนจะช่วยให้บุ ตรหลานเป็นคนดี-เจริญรุ่งเรือง และที่สำคัญ

ย ามเราทำความดีจิตใจเราจะมีแต่ความสุ ข ย ามเจอปั ญห าอย่ าท้อถ อ ย มานะ อดทน อย่ าค ดโ ก งใคร

มีใจเมตต า ดังคำที่ว่ายิ่งห ว งยิ่งห ด-ยิ่งให้ยิ่งหอม”

Related posts

Leave a Comment